Ζάβορδα. Το ασκηταριό του Αγίου Νικάνορα

New release (Special Editions no 46): Ζάβορδα. Το ασκηταριό του Αγίου Νικάνορα (ZAVORDA: The hermitage of Saint Nikanor, in Greek with summary in English) by Gojko Subotić and Hieromonk Ioustinos.